Vedtekter for Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EMMA HJORTH BOLIGSELSKAP VEDTATT AV STYRET
25. NOVEMBER 2002. ENDRET 05.2011
REGISTRERT SAK: 11/04766/5 PR. 14.12.2011 I LOTTERI- O G STIFTELSESTILSYNET.

ENDRINGER SOM FØLGE AV STATENS OVERTAKELSE AV SPESIALHELSETJENESTEN OG
AVTALE INNGÅTT MELLOM STATEN OG AKERSHUS FYLKESKOMMUNE SPESIELLT OM
PERSONALBOLIGER

Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap er opprettet 06.08.1970 etter vedtak av Akershus Fylke. Stiftelsen har et ikke erversmessig formål som består i å leie ut rimelige boliger til personer med særskilt boligbehov, fortrinnsvis for personalet ansatt ved helseinstitusjoner tilknyttet Helse Sør-Øst RHF. primært ansatte i Vestre Viken Asker og Bærum kommune, Akershus Fylke, studenter, samt utleie etter nærmere avtale med helse og sosialetaten i Bærum kommune. Ansatte innenfor pleie- og omsorgsektoren har fortrinnsrett.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Stiftelsen har følgende vedtekter

Stiftelsen Emma HJorth Boligselskap er en stiftelse med formål å feste eiendommer og bebygge disse med boliger for utleie til personer med spesielle Boligbehov, fortrinnsvis for personalet ansatt ved helseinstitusjoner tilknyttet Helse Sør-Øst RHF, primært ansatte i Vestre VIken HF, Bærum Kommune, Akershus Fylke, studenter samt utleie etter nærmere avtale med helse- og sosialetaten i Bærum Kommune. Ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren har fortrinnsrett. I den utstrekning det er nødvendig å skaffe tilstrekkelig med betjeningsboliger, kan stiftelsen erverve og eie andeler i borettslag og boligbyggelag.  

Stiftelsens grunnkapital er kr. 200 000.-

Stiftelsens sete er i Sandvika

Stiftelsen ledes av et styre bestående av 5 personer med personlige varamedlemmer oppnevnt av Styret for VestreViken HF og 2 representanter fra leieboerne med personlige varamedlemmer. Styret velges for 4 år om gangen.

Stiftelsen forpliktes av styreleder og forretningsfører i felleskap.

Styret har den daglige ledelse av stiftelsen. Styret kan ansette forretningsfører eller treffe annen avtale om forretningsførsel, herunder engasjere regnskapsfører.

Styret for Vestre Viken Hf engasjerer revisor for stiftelsen. DAglig leder har rett til å utale seg.  

Endringer i stiftelsens vedtekter tas av styret. Endringer i vedtektene må være gyldige, godkjennes av Lotto- og Stiftelsestilsynet i henhold til stiftelsesloven § 32.

Ved opphør av virksomheten skal stiftelsens verdier disponeres i samsvar med kap.VI i stiftelsesloven, på en slik måte at stiftelsens formål ivaretas på best mulig måte. . .

Endringer i punkt A og § 1 ble vedtatt på styremøte i Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap 12.06.06 Styrets leder Frode Knutsen Endringer i punkt A § 1 ble vedtatt på styremøte 03.12.07. Styreleder Erik Omland. Siste endringer er godkjent 14.12.2011 og gjeldende vedtekter har saksnummer: 11/04766/5.