Bestemmelser for utleie

Endrede retningslinjer i forbindelse med innfusjonering av Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap i Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap av 01.02.2022

Fordeling av boliger

Tjenesteboligene er etablert som gjennomgangsboliger. For å komme i betraktning som boligsøker må søker ha minimum 50% fast arbeidsavtale innen helse ved Vestre Viken, Helse Sør-Øst RHF, Viken Fylkeskommune, Asker og Bærum Kommune.  Ved fordeling av boliger prioriteres fast ansatte fremfor vikarer.

Pkt. 1.1 Prioritering/tildelingskriteria

Dato for søknad om bolig legges til grunn for tildeling. Sosiale eller andre forhold vurderes ikke.

Pkt. 1.2 Tildeling av type bolig:

-Enslige leietakere tildeles en hybel eller en to-roms leilighet.

-Ektepar og samboerpar tildeles en to-roms leilighet.

-Enslige og par med et barn tildeles en tre-roms leilighet

-Familier på fire personer eller flere tildeles en fire-roms leilighet og større

 

Hvis boligsøker takker nei til tilbud om bolig 2 ganger,  tas boligsøker ut av venteliste, må søke på nytt og vil derav ikke få opprettholdt sin plass på venteliste.

Ved ledighet i boligmassen gir styret administrasjonen fullmakt til å forestå utleie til befolkningen generelt. Leiekontraktene inngås for 3 år. Med mulighet for forlengelse dersom vi ikke har søkere fra helsepersonell.

Er boligsøker eier av bolig/leilighet  i Asker og Bærum kommune, eller tilgrensende kommuner blir man ikke tildelt bolig.  

Maks botid

Alle leietakere får en 3 års kontrakt med mulighet til fornyelse med 3 år. Maks botid er 6 år, gjelder også samboerpar/ektepar hvor begge har rett til å leie bolig i stiftelsen i hht pkt.1

Dersom en leietaker bytter arbeidsgiver i kontraktsperioden videreføres eksisterende kontrakt med endring av arbeidsgiver under forutsetning av at vilkårene for tildeling, jfr. pkt. 1 er oppfylt.

Dersom oppført leietaker (ektefelle eller samboer) avslutter sitt tjenesteforhold, kan leiligheten overføres til ektefelle eller samboer. Forutsetningene for overføring av leiligheter er at begge parter oppfyller vilkårene for tildeling,jfr. pkt. 1. Botid på 3 år gjelder fra første innflytning.

Karantene

Leietaker som har avsluttet sitt leieforhold i stiftelsen, kan først sende en søknad om et nytt leieforhold etter en karantenetid på 3 år

Permisjoner

Leietakeren mister sin borett ved avslutning av sitt arbeidsforhold. Leietakeren kan etter søknad beholde leiligheten under følgende omstendigheter:

  1. Permisjonen må være lovbestemt eller avtalefestet med arbeidsgiver.
  2. Leietaker mottar AAP, men er planlagt å komme tilbake i arbeid.

Dokumentasjon fra arbeidssted må sendes sammen med søknad, før søknaden behandles.

Bytte av bolig

Leietakerne kan søke om bytte av bolig ved:

  1. Familieforøkelse
  2. Behov for mindre leilighet

Leietaker må bo i tildelt bolig i minst 1 år, før det vil kunne vurderes overflytting til annen bolig. Søknaden vurderes ut fra leietakers behov og boligstiftelsens driftssituasjon.

Leietakers registrering

Søkere som får tildelt bolig i boligstiftelsen, må selv bo i boligen og må selv påse at de er folkeregistrert på samme adresse. Dokumentasjon fremlegges for administrasjon i stiftelsen.

Fremleie

Fremleie er ikke tillatt, og karakteriseres som vesentlig mislighold.

Mislighold

Ved vesentlig mislighold av disse bestemmelser eller leieforholdet generelt, taper leietaker sin rett til å søke bolig hos stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap i fremtiden.

Klageadgang

Klager på praktisering av disse bestemmelser kan fremmes av leietaker/boligsøker, innen 14 dager fra mottatt avslag.

Klagen skal fremmes skriftlig og være administrasjonen i hende, for behandling, innen 14 dager.

Administrasjonen fremlegger klagen overfor et klageutvalg, bestående av styrets leder og 2 styremedlemmer, som fatter endelig avgjørelse i saken.

Endring

Endring av disse retningslinjer kan bare gjøres av boligadministrasjonen i dialog med boligselskapets styre.

Last ned